DE PUTTER

Klik hier voor meer informatie over onze dagbesteding. <

Zorgvisie stichting De Putter Oostdijk

Stichting de Putter heeft de intentie werkzaam te zijn op het raakvlak van zorg en ondernemerschap.

Het ondernemerschap richt zich op de instandhouding van een sociale ontmoetingsplaats in Oostdijk. De zorg richt zich op de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

De organisatie is kleinschalig, gericht op lokale zorgverlening. Het bestuur functioneert  vanuit de toezichthoudende functie.  De dagelijkse leiding wordt gevoerd door vijf vaste krachten, de overige ondersteuning geschiedt door vrijwilligers.

De werkwijze zal betrokken en informeel zijn. Doen, in plaats van voorschrijven en omschrijven.

Missie  

Stichting de Putter wil bijdragen aan een zinvol bestaan. Wij vinden het van fundamentele betekenis dat we de mogelijkheid bieden  om anderen te ontmoeten. Daarin maken we geen verschil tussen mensen met of zonder verstandelijke beperking. Het aanbieden van activiteiten die samenhangen met de dorpswinkel geeft de gelegenheid zorg te dragen voor betekenisvolle verbindingen tussen de cliënten en andere mensen.

Waarden

Respect , verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn voor ons richtinggevende waarden, verankerd in onze cultuur en christelijke levensbeschouwing. Dit bepaalt hoe wij met de cliënten en medewerkers omgaan.

Mensen

Uitgangspunt  in onze benadering is het persoonlijke verhaal  van de cliënt. We zullen samen met hen en de eventuele ouders uitzoeken wat  past  binnen de individuele behoeften en mogelijkheden.

Kwalitatieve ondersteuning  

We streven naar hoogwaardige ondersteuning, gebaseerd op onze waarden en de intensieve betrokkenheid op de cliënten. We willen voortdurend aandacht besteden aan de ontwikkeling van de individuele competenties van de medewerkers.

Integratie

Wij vinden  dat onze cliënten aanspraak hebben op een reguliere plek in de samenleving Dit betekent dat wij de leef – en werkplek in de dorpswinkel  als een goede mogelijkheid zien om de ontmoeting met anderen uit onze samenleving te faciliteren.

Beleidsplan

Doelstelling

Het ontwikkelen en in stand houden van een accommodatie waar activiteiten plaats kunnen vinden ter vergroting van de leefbaarheid van de dorpsbevolking.
De instandhouding van een basisvoorziening (dorpswinkel met behulp van vrijwilligers).

Werkzaamheden Stichting

De bestuursleden van de stichting zorgen enerzijds voor het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de dorpswinkel, toezicht op de boekhouding, en het onderhouden van contact met de vrijwilligers.
Anderzijds draagt de stichting de verantwoording voor kwalitatief goede zorg ten aanzien van de beoogde dagbesteding van de cliënten, contacten met de zorginstellingen, de gemeente en andere instellingen, zoals de Bibliotheek Oosterschelde.

Beheer

De penningmeester houdt toezicht op het beheer van de gelden. De jaarrekening valt onder accountantscontrole.