Over ons...

DE PUTTER

Ons Verhaal.


Stichting de Putter heeft de intentie werkzaam te zijn op het raakvlak van zorg en ondernemerschap.

Het ondernemerschap is zichtbaar in de exploratie van de winkel en alle nevendiensten die aangeboden worden in “de Putter” . De zorg richt zich op de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Ook levert de Putter een sociale ontmoetingsplaats voor het dorp Oostdijk.

De organisatie is kleinschalig, gericht op lokale zorgverlening. Het bestuur functioneert  vanuit de toezichthoudende functie.  De dagelijkse leiding wordt gevoerd door vier vaste krachten, de overige ondersteuning geschiedt door vrijwilligers.

De werkwijze zal betrokken en informeel zijn. Doen, in plaats van voorschrijven en omschrijven.

ALLES OVER

Onze stichting.


Missie.

Stichting de Putter wil bijdragen aan een zinvol bestaan. Wij vinden het van fundamentele betekenis dat we de mogelijkheid bieden om anderen te ontmoeten. Daarin maken we geen verschil tussen mensen met of zonder verstandelijke beperking. Het aanbieden van activiteiten die samenhangen met de dorpswinkel geeft de gelegenheid zorg te dragen voor betekenisvolle verbindingen tussen de deelnemers en andere mensen.

Waarden.

Respect , verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn voor ons richtinggevende waarden, verankerd in onze cultuur en christelijke levensbeschouwing. Dit bepaalt hoe wij met de deelnemers en medewerkers omgaan.

Mensen.

Uitgangspunt in onze benadering is het persoonlijke verhaal van de deelnemer. We zullen samen met hen en de eventuele ouders bespreken wat past binnen de individuele behoeften en mogelijkheden.

Kwalitatieve ondersteuning.

We streven naar hoogwaardige ondersteuning, gebaseerd op onze waarden en de intensieve betrokkenheid op de deelnemers. We willen voortdurend aandacht besteden aan de ontwikkeling van de individuele competenties van de medewerkers.

ALLES OVER

Ons beleidsplan.


Integratie.

Wij vinden dat onze deelnemers aanspraak hebben op een reguliere plek in de samenleving Dit betekent dat wij de leef – en werkplek in de dorpswinkel als een goede mogelijkheid zien om de ontmoeting met anderen uit onze samenleving te faciliteren.

Doelstelling.

Het ontwikkelen en in stand houden van een accommodatie waar activiteiten plaats kunnen vinden ter vergroting van de leefbaarheid van het dorp.
De instandhouding van een basisvoorziening (dorpswinkel en diverse services met behulp van vrijwilligers).

Werkzaamheden stichting.

De bestuursleden van de stichting zorgen enerzijds voor het faciliteren van de dagelijkse gang van zaken in de dorpswinkel, toezicht op de boekhouding, en het onderhouden van contact met de vrijwilligers. In de periodieke overleggen met de medewerkers wordt dit gemonitord.
Anderzijds draagt de stichting de verantwoording voor kwalitatief goede zorg ten aanzien van de beoogde dagbesteding van de deelnemers, contacten met de zorginstellingen, de gemeente en andere instellingen, zoals de Bibliotheek Oosterschelde.

Beheer.

De penningmeester houdt toezicht op het beheer van de gelden. De jaarrekening valt onder accountantscontrole.